Awards

We use this opportunity to congratulate to our coleagues and share details about awards won based on their research results and publishing activities.

Đoka Vlajković Foundation award

In 2020, the University of Belgrade and the Đoka Vlajković Foundation awarded dr Aleksandar Milićević for the best scientific work of young scientists from the University of Belgrade in 2019. (Short English/Serbian abstract of paper and some award ceremony images are shown below).

Applied Energy, Volume 260, 2020, Article 114206
MATHEMATICAL MODELLING AND OPTIMISATION OF LIGNITE AND WHEAT STRAW CO-COMBUSTION IN 350 MWe BOILER FURNACE
МАТЕМАТИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ И ОПТИМИЗАЦИЈА ПРОЦЕСА КОСАГОРЕВАЊА ЛИГНИТА И ПШЕНИЧНЕ СЛАМЕ У ЛОЖИШТУ КОТЛА СНАГЕ 350 MWe
Milićević Aleksandara, Belošević Srdjana, Crnomarković Nenada, Tomanović Ivana, Tucaković Draganb
Милићевић Александарa, Белошевић Срђан, Црномарковић Ненадa, Томановић Иванa, Туцаковић Драган б

aDepartment of Thermal Engineering and Energy, "VINČA" Institute of Nuclear Sciences - National Institute of thе Republic of Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
bUniversity of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade, Serbia

aЛабораторија за термотехнику и енергетику, Институт за нуклеарне науке „ВИНЧА” - Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, Србија
бУниверзитет у Београду, Машински факултет, Београд, Србија

The lignite-fired boiler furnace is selected for numerical simulations, performed by means of in-house developed CFD code, to deepen understanding of complex processes during direct co-firing with wheat straw. The computer code is significantly upgraded and the fuel devolatilisation model improved to accommodate for simulation of fuels particle reactions and interactions with gas phase, and to allow analysis of particle behavior inside the furnace. The parametric analysis examined the influence of the biomass thermal share, feeding into the furnace and distribution over the burners, as well as the size and shape of biomass particles, on the combustion process. Results of the research could support implementation of biomass co-firing technology in power plants, to increase energy efficiency and mitigate environmental pollutants.

У циљу бољег разумевања сложених процеса који се одигравају током директног косагоревања спрашеног лигнита са биомасом у ложишту енергетског парног котла изведене су симулације применом сопственог нумеричког кода. Компјутерски код је значајно модификован и модел деволатилизације горива побољшан да би се прилагодио симулацијама хемијских реакција и интеракција дисперзне и гасне фазе и тако омогућила анализа понашања честица горива у ложишту. Параметарска анализа је обухватила утицај термалног удела биомасе, начина њеног увођења у ложиште и расподеле по горионицима, као и величине и облика честица биомасе на процес сагоревања. Резултати истраживања могу послужити као подршка увођењу технологије косагоревања у термоенергетска постројења ради унапређења енергетске и еколошке ефикасности процеса.